คุณคิดว่าข้อมูลในเว๊ปไซด์เป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ

ดูผลโหวต
วัตถุประสงค์

หลักการเหตุผล

                        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี ๒๕๔๐บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดบริการสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ได้แก่ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา และบริการสวัสดิการ หรือมีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้มีการกำหนดแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคม โดยต้องคำนึงถึงประเด็นการจัดสวัสดิการสังคมตามความจำเป็นและเหมาะสม ได้แก่ การบริการทางสังคม  ด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพการประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม  เป็นต้น นอกจากนี้ลักษณะหรือรูปแบบของการจัดสวัสดิการสังคมต้องเป็นการส่งเสริม การพัฒนา การสงเคราะห์ การปกป้องคุ้มครอง การแก้ไข การบำบัดฟื้นฟู เป็นต้น ซึ่งต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมจากประชาชนเป็นสำคัญ โดยให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม

                        กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีภารกิจในการให้บริการสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ และการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุน ให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา สามารถดำรงชีวิต และพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามภารกิจดังกล่าว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการให้บริการสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมายประสบปัญหาทางสังคม สามารถดำรงชีวิต และพึ่งตนเองได้อย่าง  มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดังนั้นในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ มีนโยบาย ใช้รูปแบบ (Model) สายใยรักแห่งครอบครัว เป็นรูปแบบหลักในการดำเนินการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                        ดังนั้นในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยการใช้รูปแบบการดำเนินงานสานใยรัก ซึ่งเป็นการดำเนินงานมีเป้าหมายต้องการเห็นครอบครัวไทย มีความเข้มแข็ง ซึ่งมีหลักการ ๕ หลักการ ได้แก่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สุขอนามัยในครัวเรือน พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวอบอุ่น สรรค์สร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการดำเนินงานผ่านกลไกการขับเคลื่อนโดย ทีม พม. ทั้งระดับจังหวัด และทีม พม. ระดับตำบล ที่สำคัญการรวมพลัง สู่การขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมสวัสดิการ (Welfare Society) อันส่งผลให้คนไทยทุกคนมีสวัสดิการถ้วนหน้า ซึ่งตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมจะเป็นกลไกนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อน้อมนำรูปแบบสายใยรักมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
กลุ่มเป้าหมาย

๒.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวชุมชน และท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสังคม และสวัสดิการสังคม ๗ มิติ (การศึกษา, สุขภาพอนามัย, ที่อยู่อาศัย, การมีรายได้, นันทนาการ, กระบวนการยุติธรรม, การบริการทางสังคม) ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ 

๓.เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตำบลต้นแบบให้เกิดเป็นกลไกขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า
 

จุดมุ่งหมายในการดำเนินงานตำบลต้นแบบ
          เริ่มจากรูปแบบการดำเนินงานสายใยรักแห่งครอบครัวโดยที่มุ่งไปสู่การมีครอบครัวที่เข้มแข็ง ผ่านการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ตำบลต้นแบบ ทั้ง  ๓ ตำบล เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพเกิดเป็นชุมชนตำบลน่าอยู่ (Safety) คือตำบลที่มีความน่าอยู่อาศัย เนื่องจากประชาชน ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตรงตามความต้องการของตนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Smart) ประชาชนในชุมชนมีความสุข (Smile) และเกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียง (Sufficiency) 
และมุ่งสู่การเป็นสังคมสวัสดิการ หรือสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า  
          การที่จะทำให้ชุมชนได้รับสวัสดิการถ้วนหน้านั้น รัฐจะต้องดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการดูแลช่วยเหลือกันและกันโดยประชาชนในชุมชนเอง  การดำเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นกลไกที่สำคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย อันเป็นหัวใจหลักของสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า

ดาวน์โหลดเอกสาร


สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทร: 02-577-1857 เบอร์แฟกซ์: 02-577-6829, 02-577-2908 อีเมล์: tpso1@m-society.go.th